Parts United

Algemene Voorwaarden Parts United B.V.

1.    Algemeen

1.1. Waar hierna van "Verkoper" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Parts United B.V., tevens handelende onder diverse (handels)namen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ‘ControlXR’ en/of aan haar gelieerde (dochter)ondernemingen die zich van deze Algemene Voorwaarden bedienen. Waar hierna van "Koper" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant-koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van Verkoper. Waar hierna van “Producten” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan alle (technische) producten en onderdelen, een en ander in de ruimste zin des woords, die door Verkoper aan Koper worden verkocht of die door Verkoper gratis, al dan niet voor promotionele doeleinden, aan Koper ter beschikking worden gesteld.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Verkoper rechtstreeks, dan wel door of met bemiddeling van derden, Producten aan Koper verkoopt en levert. Tussen Verkoper en Koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Koper zijn niet van toepassing en worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Verkoper worden aanvaard.
1.3. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de internationale commerciële voorwaarden, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
1.4. Onder schriftelijk wordt verstaan: door middel van een ondertekend document of door een brief , telefax, of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

2.    Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en andere (prijs)uitingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van Verkoper binden Verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Kennelijke vergissingen, druk- en/of zetfouten in aanbiedingen en andere uitingen van Verkoper binden haar niet. Alle offertes van Verkoper worden gedurende dertig (30) dagen gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.
2.2. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening door Verkoper of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Verkoper. Voor zover de bestelling van Koper afwijkt van de offerte of opdrachtbevestiging van Verkoper, is Verkoper slechts gehouden tot levering van hetgeen in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging van Verkoper is vastgelegd, tegen de daarin opgenomen condities.
2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Verkoper is bevoegd, onder meer indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van Koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5. Onder “overmacht” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, zoals werkstaking, werkliedenuitsluiting en brand;
b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van Verkoper of een van dezen of door derde(n), ongeacht de oorzaak;
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf van Verkoper of van verkopers bedrijf naar Koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook;
e. epidemie/pandemie;
f. overheidsmaatregelen;
g. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer;
h. (tijdelijke) storingen van het internet.
2.6. De Producten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.7. Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is Verkoper niet aansprakelijk.
2.8. Annulering door Koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Verkoper. Indien Verkoper akkoord gaat met de annulering, is Koper aan Verkoper een vaste schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen Koper bij uitvoering van de overeenkomst aan Verkoper zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

3.    Levering

3.1. De overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen en gelden onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en overmacht.
3.2. Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Verkoper gerechtigd tot het verrichten van deelleveringen.
3.3. Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Koper opzet of bewuste roekeloosheid van tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in art. 8.2.
3.4. Verkoper is pas eerst verplicht tot levering van de Producten nadat Koper volledig aan zijn (betalings)verplichtingen op grond van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan, in het bijzonder aan zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 6.2.

4.    Klachten en aansprakelijkheid

4.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen zeven (7) dagen na het moment van levering overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen veertien dagen (14) na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één (1) jaar na het moment van levering overeenkomstig artikel 5.3 schriftelijk bij Verkoper in te dienen.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één (1) jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
4.3. De totale aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de totale factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst tot levering van de betreffende Producten.
4.4.    De aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Koper worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten, behoudens indien Koper bewijst dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.
4.5.    Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door Verkoper geleverde Producten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel 4 bepaalde voor rekening van Koper zou blijven indien de betreffende derde de Koper zou aanspreken.
4.6.    Het bepaalde in dit artikel 4 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
4.7.    Verkoper is nimmer gehouden Producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Koper zijn geleverd te leveren, doch zal Koper op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke Producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd.

5.    Vervoer

5.1. Indien de Producten ter afname voor Koper gereed staan en Verkoper zulks aan Koper heeft medegedeeld, is Koper tot afname terstond verplicht, tenzij overeengekomen is dat Verkoper de Producten aflevert over de drempel bij Koper, in welk geval Koper verplicht is alles te doen en te laten om Verkoper in staat te stellen de Producten af te leveren. Niet nakoming van deze verplichting geeft Verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan Koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.
5.2. De Koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van Koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder artikel 5.1.bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5.3. Levering is af fabriek, “Ex Works” (Incoterms) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4. Indien een andere leverconditie is overeengekomen, is het vervoermiddel ter keuze van Verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde onder artikel 2.5.

6.    Prijs en betaling

6.1. De door Verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “Ex Works” (Incoterms). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is Verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2. Elke betaling moet geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en onverminderd het bepaalde in artikel 3.4, zonder dat Koper enig recht heeft op korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Tevens wordt het recht van Koper om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten uitgesloten.
6.3 Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Koper.
6.4. De in artikel 6.2 bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat Verkoper van oordeel is dat Koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van Koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk opeisbaar.
6.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Verkoper gerechtigd tot de wettelijke (handels)rente en de buitengerechtelijke incassokosten te bepalen overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten of een nadien vergelijkbaar geldende regeling.
6.5. Indien Koper nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Verkoper de vordering uit handen geven, in welk geval Koper  tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Verkoper moet maken ingeval van niet tijdige betaling door Koper bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 250,00 (zegge: tweehonderdenvijftig euro).
6.6. Verkoper is gerechtigd om, ongeacht de mededeling van Koper bij de betaling, alle betalingen in een door Verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen Koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan Verkoper verschuldigd is.
6.7. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Verkoper.

7.    Retourzendingen

7.1. Koper is gerechtigd standaard producten, te weten producten die zonder meer door Verkoper verhandeld kunnen worden aan (een) derde(n), binnen veertien (14) dagen na ontvangst in originele verpakking en op eigen kosten te retourneren aan Verkoper, waarbij het moment van ontvangst door Verkoper van de geretourneerde Producten bepalend is bij het vaststellen of Koper voornoemde retourtermijn heeft gehaald. Producten die in opdracht van Koper door Verkoper zijn vervaardigd of geleverd, kunnen niet aan Verkoper worden geretourneerd.
7.2. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door Verkoper van de door Koper opgegeven grond voor retourzending.
7.3. Creditering van door Verkoper ontvangen retourzendingen geschied op een (betaal)wijze als door Verkoper te bepalen en op de bankrekening waarmee Koper de Producten heeft betaald.

8.    Eigendomsvoorbehoud

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 gaat de eigendom van de geleverde zaken eerst op de Koper over wanneer al het door de Koper aan de Verkoper voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde uit enige overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Verkoper is voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door Verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en op eigen kosten deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
8.2. Indien Koper enige verplichting uit hoofde van artikel 8.1 jegens Verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen. Daartoe geeft Koper aan Verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werk- en/of openingstijden van Koper) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen. De kosten hiervan zullen ten laste van Koper worden gebracht.
8.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.
8.4. Verkoper verschaft aan Koper op het moment dat Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper zoals vermeld in artikel 7.1 heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die Verkoper op Koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan Verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, waaronder begrepen maar niet beperkt het ondertekenen van een (onderhandse) pandakte.
8.5 Koper dient Verkoper terstond te berichten indien:
a. derden aanspraken of pogingen doen om onder Verkopers eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;
(b. (voorlopige) surseance van betaling of een schuldenregeling door Koper wordt aangevraagd of aan hem wordt verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Koper wordt getroffen, of
c. het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper failliet wordt verklaard.

9.    Ontbinding

9.1. Verkoper is gerechtigd de met de Koper gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere aankondiging en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:
a. Koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2.4 vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;
b. Koper surséance van betaling aanvraagt, Koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van Koper dan wel Koper wordt ontbonden;
c. Koper komt te overlijden;
d. Koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de Verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen zeven (7) dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.
9.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de Verkoper als bedoeld in artikel 2.5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de Koper of Verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. De Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

10.    Verwerking persoonsgegevens

10.1. Voor zover Verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens (persoonlijke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) verwerkt, gebeurt dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring  van Verkoper die op de overeenkomst van toepassing is, staat het privacybeleid van Verkoper nader beschreven.
10.2. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

11.    Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Verkoper te leveren en geleverde Producten (blijven) berusten bij Verkoper, dan wel haar licentiegevers, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
11.2. Koper is slechts gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de overeenkomst tot verkoop en levering van en rustende op de Producten te gebruiken voor het doel van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

12.    Wijze van verhandeling Producten

12.1 Koper is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de Producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele en van Verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
12.2    Bij elke overtreding van de in artikel 12.1 genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro) voor ieder Product waarmee de Koper deze verplichting overtreedt, onverminderd het recht van Verkoper op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

13.    Geschillen

13.1 De overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Alle geschillen welke tussen Verkoper en Koper mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
13.3 Voor zover deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

14.    Contactgegevens

Parts United B.V.
Hoorn 159
2404 HH ALPHEN AAN DEN RIJN
T: +31 (0)88 1222000
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.partsunited.com
KvK-nummer: 28116847

 

Download

Vind een product

Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.

Betaalmogelijkheden

IDEALPayPalMisterCashSofortMasterCardVisa

Wereldwijde levering

werledwijd

Adresgegevens

Postadres:
P.O. Box 395
2400 AJ Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Bezoekadres:
Hoorn 159
2404 HH Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T: +31 (0)88 1222 000
info@partsunited.com

KvK Leiden 28116847.
BTW-nummer: NL81.82.20.909 B01